החזר מס בגין ילד נכה

המס המוטל על הכנסתו של כל תושב הוא בשיעור קבוע הנקוב בפקודת מס הכנסה. שיעור זה עולה בהתאם לגובה ההכנסה בצורה פרוגרסיבית. עם זאת, בשל ההבנה כי קיים שוני בין נישומים במישור הצרכים הכלכליים הבסיסיים של כל נישום, מאפשרות רשויות המס קבלת נקודות זיכוי המפחיתות את נטל המס המשולם בפועל. אחד מאותם מאפיינים מזכים הוא הורות לילד הסובל מנכות. כאן תמצאו את כל המידע בנושא החזר מס בגין ילד נכה.

רשות המיסים – שותפה מטעם המדינה בכל עסקה והכנסה

המונח מס הכנסה, מתייחס לכל הכנסה אותה מקבל אדם ממקורות שונים ומגוונים, בין אם מדובר בהכנסה מהשקעה בבורסה, הכנסה מהשכרת דירה או הכנסה מריבית על פיקדון. יחד עם זאת, ההכנסה הנוגעת למרבית האוכלוסייה הבוגרת, היא הכנסה מיגיעה אישית, כלומר מעבודה.

אופן חישוב מס ההכנסה על הכנסה מיגיעה אישית

המיסוי על הכנסה מיגיעה אישית מחושב באופן שנתי, אולם בקרב עובדים שכירים, נהוג לנכות מהשכר החודשי את סכום המס היחסי עבור אותו חודש כבר בעת תשלום המשכורת. אופן תשלום המס באופן זה נקרא ניכוי מס במקור.

באשר לעצמאים, אופן חישוב המס הסופי נעשה לאחר הגשת הדו"ח השנתי בדבר הכנסות והוצאות העוסק, אולם גם בתחום זה מבוצע הליך תשלום יחסי הקרוי תשלום מקדמות, כאשר העצמאי נדרש לדווח על הכנסות העסק באופן דו חודשי ולשלם מס קבוע בגינן.

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>
דקות
שניות

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

מנגנון מיסוי פרוגרסיבי על הכנסה מיגיעה אישית

על הכנסה מיגיעה אישית מוטל שיעור מס לפי מדרגות אחוזים, כאשר כל מדרגה מתייחסת לחלק הכנסה מסוים, באופן הבא:

הכנסה שנתית – בש"חאחוז מס
מ- 0 עד 75,48010%
מ- 75,481 עד 108,36014%
מ- 108,361 עד 173,88020%
מ- 173,881 עד 241,68031%
מ- 241,681 עד 502,92035%
מ- 502,921 עד 647,64047%
מ- 647,641 ומעלה50%

נקודות זיכוי ופטור ממס בגין מאפיינים פרסונליים

פקודת מס הכנסה כוללת מגוון הוראות המאפשרות לנישום פטור על חבות עד למדרגה מסוימת לצד אפשרות קבלת נקודות זיכוי. בעוד שמתן פטור, מחיל אי חבות במס על כל סוג הכנסה, בדרך כלל עד לאחת המדרגות הנקובות בטבלה, נקודות זיכוי מזכות את הנישום בסכום הניתן לקיזוז מסכום המס בו הוא חייב.

כך למשל, תושב ישראל זכאי מעצם היותו תושב המדינה, ל- 2.25 נקודות זיכוי המזכות אותו באפשרות קיזוז של 2,616 ₪ בשנה עבור כל נקודה. אם אותו אדם הרוויח בשנה זו 60,000 ₪ וחב ב- 10% מס הכנסה שהם 6,000 ₪, יקוזזו מהם 5,886 ₪ המייצגים שווי של 2.25 נקודות זיכוי, כך שהמס שיוטל עליו עבור כל השנה יהיה 114 ₪ בלבד.

החזר מס בגין ילד נכה
החזר מס בגין ילד נכה

מאפייני נקודות הזיכוי

נקודות הזיכוי הן בעלות ערך נצבר. הבסיס של 2.25 נקודות נועדו לזכות מי שהכנסתו נחשבת נמוכה, כך שמאותה הכנסה אשר ממצבת את הנישום בתחתית טבלת מקבלי ההכנסות, לא תתווסף גריעת סכום משמעותית נוספת.

הרציונל במתן נקודות זיכוי

הזיכוי לכל תושב הוא קבוע ונלוות אליו נקודות זיכוי נוספות אשר נוגעות לקריטריונים מובחנים כאשר הרציונל שבמתן אותן נקודות נוגע לשוני במפת ההוצאות הבסיסיות בהן כל נישום מחויב באופן ספציפי.

כך לדוגמה, הורה לילד נדרש באופן אובייקטיבי לסך הוצאות גבוה ממי שאין לו ילדים. מסיבה זו, הורה לילד יזכה לקבל תופסת נקודות זיכוי. קיימים קריטריונים נוספים שמאחורי כל אחד מהם עומדת הבחנה בשוני אובייקטיבי.

זכאות לנקודות זיכוי ובמקרים מסוימים אף פטור, ניתנת בעיקר לקבוצות האוכלוסייה הבאות:

 1. נישום הסובל מנכות.
 2. נישום שסיים תואר אקדמי.
 3. נישום שהשתחרר מהצבא.
 4. נישום שהוא הורה לילד אחד או יותר.
 5. נישום שהוא הורה יחידני שנאלץ לגדל את ילדיו כאשר הוא המפרנס היחיד.
 6. הורים שילדם סובל מנכות.

רשימה זו אינה סגורה ומצטרפים אליה מאפיינים נוספים המזכים בנקודות זיכוי או פטור, אשר מנויים בפקודת מס הכנסה.

הורים לילד נכה – ההגדרה בעולם המס

בעולם המס, משמעות המונח נכה מתייחס למצב רפואי מובחן הממקם את הילד באחת מהקטגוריות הבאות:

 1. ילד אשר אובחן כעיוור.
 2. ילד אשר מקבל גמלת נכה מהביטוח הלאומי.
 3. ילד הסובל מנכות באחת הגפיים או היות הילד נטול אחת מגפיו.
 4. ילד הסובל מעיכוב התפתחותי שבגינו הוחלט על השמתו במסגרת חינוך מיוחד, כאשר הזכאות נוגעת למשך שהותו באותה מסגרת.
 5. ילד שאובחנה אצלו מוגבלות שכלית התפתחותית.

משמעות הטבת המס בגין ילד נכה ואופן תחולתה על שני ההורים

במצב של הורות לילד אשר עונה על אחד הקריטריונים לעיל, ניתנת לאחד ההורים הטבה בדמות 2 נקודות זיכוי בשווי של 5,232 ₪ לכל שנת מס. נקודות אלו מצטברות לכל נקודות זיכוי נוספות להן הוא זכאי, אלא אם החוק נוקב לשון אחרת לגבי נקודות זיכוי מסוימות. נקודות הזיכוי הללו ניתנות לאחד ההורים בלבד כך שרק אחד מהם יכול לבחור לקבל את הזיכוי ביחס למשכורתו.

קבלת החזר מס בגין ילד נכה

לא אחת קורה כי הורים לילד נכה אשר נכותו מזכה את אחד מהוריו בשתי נקודות זכות שנתיות, מגלים את דבר זכאותם בדיעבד ולאחר ששולם על ידם מס בשיעור שלא נוכו ממנו אותן נקודות זכות.

במצב כזה ניתנת בידיהם האפשרות לפנות לרשות המיסים בבקשה לקבלת החזר מס עבור אותן שנות מס ששולמו בעודף וזאת בצירוף המסמכים הרלוונטיים להוכחת זכאותם.

גבולות התחולה הרטרואקטיבית

במקרה של גילוי הזכאות לנקודות זכות בגין ילד הסובל מנכות לאחר שכבר שולמו שומות מס שמהן לא קוזזו נקודות זכות אלו, בידי ההורה הנישום האפשרות לקבל החזר מס באופן רטרואקטיבי לתקופה של עד 6 שנים אחורה ביחס לשנת המס אליה מתייחסת הבקשה. יש לצרף לבקשה טופס 106 אותו ניתן לקבל מהמעסיק ובו מפורט המס שנוכה עבור כל שנת מס.

שאלות ותשובות

אופן הגשת הבקשה להחזר מס הוא באמצעות הגשת בקשה מתאימה לרשות המיסים. יש למלא את הבקשה בצירוף מסמכים התומכים בזכאות הנישום להחזר מס.
במידה שהנישום הוא שכיר, טופס 106 הניתן לו מספר חודשים לאחר תום שנת המס, הוא האסמכתא הרשמית של היקף מס ההכנסה ששולם על ידו. 
במידה שהיקף הזכאות לנקודות הזיכוי אינו ברור, ניתן להתייעץ עם רואה חשבון או עורך דין העוסק בתחום של טיפול בבקשות להחזר מס.
הורים העומדים בקריטריונים המזכים, מוגבלים בהגשת בקשה להחזר מס לטווח של 6 שנים לאחור לכל היותר.
do