החזר מס בגין מחלה

חוקי המס כוללים סיווג מגוון ומפורט של סוגי הכנסות החייבות במס, כאשר על כל סוג הכנסה מוטל מס באופן מיוחד. כשם שמנגנון המס אינו עיוור לסוג ההכנסה, כך הוא אינו עיוור לסוג הנישום ומאפייניו הייחודיים בעת הטלת מס על הכנסתו. קריטריון מיוחד הזוכה להכרה מטעם מס הכנסה בכל הקשור להיקף החבות במס, הוא מצב בו הנישום סובל ממחלה. כאן תמצאו את כל הפרטים על החזר מס בגין מחלה.

מנגנוני המיסוי במדינת ישראל – על קצה המזלג

ספר החוקים הישראלי כולל בתוכו פרק גדול ומסועף הנוגע לאופן מיסוי הכנסות מסוגים שונים המוטלים על תושבי המדינה. המס העיקרי אשר מוטל על מרבית תושבי המדינה הבוגרים, הוא מס הכנסה. מס זה חל על כל שקל אשר נכנס לכיסו של שכיר או עצמאי כתוצאה מעבודתם.

 

המס על ההכנסה – מס פרוגרסיבי

המס המוטל על הכנסה של נישום מיגיעה אישית, דהיינו מעבודתו, מוטל באופן פרוגרסיבי. פירוש הדבר, שעל כל חלק מהכנסתו של הנישום מוטל מס גבוה יותר בהתאם להתקדמות על ציר המספרים.

החזר מס הכנסה לשכירים - בדיקה קלה ונוחה >>>
דקות
שניות

בדוק כמה כסף מגיע לך ממס הכנסה. מלא את שמך המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלך וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

אחוזי המס עולים על פי מספר מדרגות כאשר הנמוכה ביותר היא של 10% עד חלק ההכנסות עד לסכום של כ- 75,480 ₪ בשנה ואחוז המס הגבוה ביותר הוא של 50% המוטל על חלק ההכנסה השנתי העולה על 647,640 ₪ בשנה.

 

הטבות מס – הקלה בנטל המס באופן מובחן

מאחר שההכנסה מעבודה היא מקור הכסף העיקרי של משקי הבית בישראל, נטל המס מגלם התחשבות בצרכים כלכליים בסיסיים נוספים אליהם נדרשים הנישומים לנתב את הכנסתם. הנטל עמו מתמודד אדם חולה שונה מהנטל המונח לפתחו של אדם בריא. מפאת זאת, אותו אדם חולה יזכה להטבת מס הנגזרת מהקושי הרפואי עמו הוא מתמודד.

 

מנגנוני הטבת מס – נקודת זיכוי ופטור ממס

הטבות המס ניתנות בשני אופנים בולטים. האחד הוא מנגנון של נקודות זיכוי אשר ניתנות בהתאם לקריטריון מזכה. כל נקודת זיכוי מהווה סכום כסף המקוזז מגובה המס. לצד זאת, קיימות הוראות פטור אשר בעניינן לא מבוצע קיזוז נקודת זכות כנגד חובת מס, אלא ניתן פטור גורף עד לגובה הכנסה מסוים. דוגמה לקריטריון המזכה בפטור הוא נכות רפואית מפאת מחלה.

החזר מס בגין מחלה
החזר מס בגין מחלה

מהי מחלה המזכה בפטור בשל נכות רפואית

קיים טווח רחב של מחלות המאפשרות קבלת פטור. על מנת שמחלה ממנה סובל הנישום, תזכה אותו בפטור ממס בגין נכות רפואית, תיבחן השאלה האם מצבו הרפואי הנובע מהמחלה ניתן לתרגום לדרגת נכות גבוהה. זאת, על פי המדדים המנחים את המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים.

 

התנאים לקבלת פטור בגין מחלה מזכה

על מנת לקבל פטור בגין מחלה, על הנישום להגיש לפקיד השומה האזורי, בקשה להופיע בפני וועדה רפואית לפטור ממס הכנסה אשר פועלת מטעם הביטוח הלאומי ולצרף אליה כל מסמך רלוונטי המעיד על מחלתו וליקויו. בוועדה זו תיקבע דרגת נכותו של הנישום. לשם קבלת פטור ממס הכנסה, על הנישום לעמוד בקריטריונים הבאים:

  1. הוועדה הרפואית קבעה כי דרגת נכותו היא בשיעור של 90% לפחות.
  2. יש לו הכנסה בשנת המס אליה מתייחסת בקשת הפטור.
  3. תקופת הנכות שנקבעה בעניינו היא לצמיתות או לתקופה שלא תפחת מ- 185 יום.

 

חשיבות תקופת הנכות בקביעת הוועדה הרפואית

בעת קביעת דרגת הנכות על ידי הוועדה הרפואית, נקבעת גם תקופת הנכות הרפואית. טווח קביעתה של הוועדה משתרע עד לקביעה כי הנכות הרפואית היא לצמיתות. במידה שהוועדה קובעת תקופה הנמוכה מ- 185 יום, הנישום לא יהיה זכאי לפטור ממש הכנסה. לצד זאת, גם במקרה של קביעת תקופה שעולה על 185, גובה הפטור ניתן בשיעור שונים. אופן מתן הפטור הוא כדלקמן:

  1. תקופת נכות רפואית שאינה עולה על 184 יום – אין זכאות לפטור ממס הכנסה.
  2. תקופת נכות רפואית שבין 185 ל- 364 יום – פטור ממס הכנסה עד לסך הכנסה שנתית של 73,560 ₪.
  3. תקופת נכות רפואית של 365 יום ומעלה – פטור ממס הכנסה עד לסך הכנסה שנתית של 614,400 ₪.

 

החזר מס בגין מחלה – הרציונל

מטרת מנגנוני המיסוי במדינת ישראל היא להטיל מס בהתאם להוראות הנקובות בחוק. עקרון החוקיות החל על הרשות הציבורית מחייב אותה לפעול אך ורק בגבולות החוק. פעמים רבות, הסיבה לניכוי שגוי של מס הוא בשל אי דיווח אודות הפרטים המזכים מצד הנישום. לעיתים, הזכאות כתוצאה מהכרה בנכות חלה על תקופה מסוימת באופן רטרואקטיבי.

כך או אחרת, אין זה סביר כי טעות של הנישום או שהות בבקשה לקבלת הכרה בזכאות, תחסומנה בפניו את האפשרות ליהנות מהפטור לו הוא זכאי על פי חוק. בשל כך, מאפשר החוק עבור מי שהתברר לו בדיעבד כי בתקופה מסוימת היה זכאי לפטור ממס או לנקודות זיכוי במס, להגיש בקשה להחזר מס וזאת בתנאי שיתמוך את בקשתו באסמכתאות המתאימות.

 

החזר מס במקרה של מחלה מזכה – זכותו המלאה של הנישום

במידה שהזכאות לפטור ממס חלה על תקופה אשר בגינה כבר שולם מס בשיעור שלא נוכה ממנו שיעור הפטור, בידי הנישום האפשרות להגיש בקשה לקבלת החזר מס. אל הבקשה יש לצרף אסמכתאות על דרגת הנכות שנקבעה בעניינו וטופס 106 המפרט את גובה המס ששולם אשר בעניינו מבוקש ההחזר.

הזכאות הרטרואקטיבית להחזר מס חלה עד לטווח של 6 שנים אחורה, כל עוד הנכות המוכרת מתייחסת לתקופה זו. מדובר בהטבה אשר עשויה להצטבר לסכום משמעותי ואין סיבה שלא לממש אותה.

שאלות ותשובות

יש להגיש בקשה מסודרת בצירוף החלטת הוועדה הרפואית ואסמכתאות המעידות על גובה המס ששולם בצורה עודפת, לפקיד השומה האזורי.
טופס 106 הוא דיווח שנתי של המעסיק אודות ההכנסות והניכויים של העובד. בטופס זה יופיע המס שנוכה. על מנת לבסס את הטענה על הזכאות להחזר ולהראות כי בוצע תשלום עודף של מס, יש לצרף את הטופס לבקשה להחזר מס.  
מאחר שהפטור הניתן ממס בגין נכות רפואית עשוי להביא לחיסכון גבוה מאוד, חיסכון שהוא בעל חשיבות גבוהה עבור אדם המתמודד עם מחלה, ניתן לערוך בדיקה יסודית וליווי בהליך הגשת הבקשה בסיוע רואה חשבון או עורך דין המתמחים בתחום.
את הבקשה לזימון הוועדה יש להפנות פקיד השומה האזורי ולתמוך אותה במסמכים אודות מצבו הרפואי של הנישום. ניתן להיעזר בגורם מקצועי העוסק בליווי הנישום לקראת הליך מסוג זה.
do